Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Alles Creatief Ilona Prudon

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Alles Creatief Ilona Prudon: Gevestigd aan de Venusstraat 10 te Nijmegen (6543 WJ), KvK geregistreerd onder nr.: 68241909.
 2. Opdrachtnemer: Alles Creatief Ilona Prudon.
 3. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Alles Creatief Ilona Prudon een opdracht sluit.
 4. De Opdracht: Opdracht, vervolgopdracht, abonnement, cursus, workshop, offerte en overeenkomst, die betrekking hebben op de producten en/of diensten van Alles Creatief Ilona Prudon.

 

Artikel 2 | Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Opdracht alsmede op elke rechtsbetrekking als gevolg van of in verband daarmee, tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever die Opdrachtnemer een Opdracht geeft. Enkel schriftelijk kan een afwijking van deze algemene voorwaarden overeengekomen worden.
 2. Opdrachtnemer wijst eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever bij voorbaat van de hand als zijnde niet van toepassing tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden als niet van toepassing worden verklaard, gelden de overige bepalingen onverminderd.

 

Artikel 3 | Offerte en Prijzen

 1. Offertes en aanbiedingen gedaan door Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Opdrachtnemer is slechts gebonden aan offertes en aanbiedingen na schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever binnen deze termijn.
 2. Aanbiedingen en offertes vervallen automatisch na verloop van de in lid 1 genoemde vervaldatum. Na deze vervaldatum kan aan de offerte geen recht(en) worden ontleend en is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe offerte tegen dan geldende tarieven te doen uitbrengen.
 3. Samengestelde offertes kunnen alleen in zijn geheel aanvaard danwel niet-aanvaard worden. Opdrachtnemer is alleen gebonden aan een gedeeltelijke aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever indien hij uitdrukkelijk instemt met de gedeeltelijke aanvaarding. Opdrachtnemer is in dat geval niet gebonden aan eerdergenoemde prijzen in de offerte en gerechtigd een nieuwe offerte te doen uitbrengen.
 4. Genoemde tarieven in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders aangegeven. Tarieven kunnen per Opdracht verschillen naar gelang de ervaring en benodigde specialistische kennis.
 5. Alle prijzen op offertes, aanbiedingen, website en overige documenten van Alles Creatief Ilona Prudon zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.
 6. In de offerte wordt eveneens vermeld of kosten voor reistijd, kilometervergoeding, materiaal of overige kosten die met de opdracht samenhangen, in rekening zal worden gebracht.
 7. Een vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd zodra Opdrachtnemer met zijn de werkzaamheden is aangevangen.
 8. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer een vaste prijsafspraak zijn overeengekomen is Opdrachtnemer gerechtigd deze tweewekelijks te factureren evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden.
 9. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een voorschot op de factuur te vragen dat met de eindfactuur zal worden verrekend.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om door Opdrachtgever verzochte wijzigingen of aanvullingen van de Opdracht waar Opdrachtnemer bij de totstandkoming van de vaste prijsafspraak geen rekening mee had gehouden, tegen het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Hieronder wordt mede verstaan wijzigingen die Opdrachtgever wenst na gegeven goedkeuring van deze werkzaamheden door Opdrachtnemer.

 

Artikel 4 | Totstandkoming, wijziging en opzegging van de Opdracht

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komt een Opdracht tot stand op het moment dat:
  1. Opdrachtnemer een ondertekende offerte of schriftelijke bevestiging van Opdrachtgever ontvangt, of:
  2. Opdrachtgever op een andere wijze de aanbieding accepteert, in welk geval Opdrachtnemer de Opdracht per email bevestigd.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat deze aangepast dient te worden, zullen partijen in overleg de Opdracht wijzigen. Een wijziging van de Opdracht kan een hoger tarief opleveren.
 3. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk opgezegd of beëindigd worden waarna Opdrachtnemer gerechtigd is reeds gemaakte kosten in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van reden en met behoud van rechten schriftelijk de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van faillissement, liquidatie, ontbinding, bedrijfsbeëindiging, surseance van betaling aan de zijde van Opdrachtgever, danwel wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de Opdracht daarmee inbegrepen de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden.
 5. Indien de overeenkomst gesloten is voor een bepaalde tijd eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging noodzakelijk is.
 6. Indien de overeenkomst gesloten is voor bepaalde tijd is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Echter kunnen reeds door Opdrachtnemer geïncasseerde bedragen waarvoor Opdrachtgever nog niet heeft deelgenomen aan desbetreffende lessen, workshops of cursussen in overleg met Opdrachtnemer worden verplaatst naar een overeen te komen datum. Dit geldt enkel binnen een termijn van 30 dagen na laatste deelname.
 7. Wanneer Opdrachtnemer de overeenkomst opzegt vanwege een der redenen genoemd in het voorgaande lid is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van enige schade.

 

Artikel 5 | Uitvoering Opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de Opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van Opdrachtgever. De Opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat.
 2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer alle gegevens en bescheiden te verstrekken die Opdrachtnemer redelijkerwijs acht nodig te hebben voor een goede uitvoering van de Opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is zijn verplichtingen uit de Opdracht op te schorten onverminderd het recht van Opdrachtnemer om overeenkomstig artikel 3 lid 7 evenredig aan de voortgang van de werkzaamheden te factureren.
 3. Opdrachtnemer kan incidenteel verzoeken om goedkeurig van Opdrachtgever voor reeds gedane werkzaamheden door Opdrachtnemer en/of ontwerpen en/of concepten.
 4. Opdrachtnemer is niet gehouden wijzigingen van Opdrachtgever voor (gedeelten van) Opdrachten of zaken waar hij reeds zijn goedkeuring voor heeft gegeven, kosteloos door te voeren. Het betreft hier wijzigingen over zaken als kleurstellingen, lay-out, teksten, concepten, enzovoort.
 5. Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer (tussentijdse) levertijden overeenkomen zijn deze vrijblijvend en gelden bij benadering. Bij overschrijding van deze termijnen dient Opdrachtgever Opdrachtnemer een redelijk termijn – maar ten minste veertien dagen – te gunnen worden om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van deze termijnen geven Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht.

 

Artikel 6 | Betaling

 1. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen brengt Opdrachtnemer zijn gebruikelijke uurtarief bij Opdrachtgever in rekening.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de vergoeding en de daarbij komende kosten tweewekelijks gefactureerd.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Betaling geschiedt door het totaalbedrag over te schrijven op de bankrekening van Opdrachtnemer. Betaling van een voorschot zoals vermeld in artikel 3 lid 9 dient binnen vijf werkdagen na de factuurdatum te geschieden.
 4. Wanneer Opdrachtgever niet of niet volledig heeft betaald na de termijnen genoemd in lid 3 is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van algehele voldoening, onverminderd verdere rechten van Opdrachtnemer.
 5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Opdrachtnemer besteed aan de invordering van verschuldigde bedragen van Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen uit de Opdracht op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de opeisbare vorderingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opschorting.
 7. Alle betalingen dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Opdrachtnemer lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 | Klachten, Garanties en Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.
 2. Opdrachtnemer is noch tegenover de Opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de Opdrachtgever of derden of andere eigendommen van de Opdrachtgever of derden. Voor gevolgschade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 3. Eventuele klachten met betrekking tot verrichtte werkzaamheden door Opdrachtnemer dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na levering, beëindiging of afronding van de Opdracht c.q. werkzaamheden schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.
 4. Ingediende klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 5. Indien er sprake is van een gebrek zal Opdrachtnemer deze binnen een redelijke termijn – naar keus van Opdrachtnemer – vervangen of herstellen. Opdrachtnemer is niet gehouden kosteloos gebreken te verhelpen die het gevolg zijn van onjuiste informatie verschaffing door Opdrachtgever, danwel na gegeven goedkeuring zoals omschreven in artikel 5 lid 3, of na de termijn genoemd in lid 1 zijn ingediend.
 6. Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door of vanwege Opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of gebreken aan de zijde van Opdrachtgever als gevolg van handelen of nalaten in de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer op uitdrukkelijke instructies / wensen / aanwijzingen van Opdrachtgever.
 8. Opdrachtnemer is noch tegenover Opdrachtgever noch tegenover derden aansprakelijk voor schade van letsel van de Opdrachtgever of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de workshop- of cursusleider van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door Opdrachtnemer verrichte diensten en/of producten.
 9. Opdrachtnemer zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. Opdrachtnemer verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is: niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, werkstaking, minder dan 5 deelnemers aan een individuele workshop of cursus en overige oorzaken van niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. Opdrachtnemer is in die gevallen niet schadeplichtig.
 10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door hem vervaardigde producten voor zover deze materialen zoals teksten, afbeeldingen, geluiden, et cetera geleverd zijn door Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer dat de door hem geleverde materialen vrij zijn van (intellectuele eigendoms-) rechten.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen, en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor aanspraken van derden die betrekking hebben op het in opdracht van Opdrachtgever door Opdrachtnemer vervaardigde eindproduct(en).
 12. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals bedrijfsschade en gevolgschade, behoudens schade die is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
 13. Indien en voor zover Opdrachtnemer toch in enige mate aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtnemer voor de Opdracht heeft ontvangen waarbij voor opdrachten met een langere doorlooptijd de aansprakelijkheid maximaal is beperkt tot het declaratiebedrag van de laatste maand.
 14. Opdrachtnemer is gerechtigd (een deel van) werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever uit te laten voeren door derden.

 

Artikel 8 | Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten, zoals het auteurs- en eigendomsrecht op door Opdrachtnemer vervaardigde producten als films, schetsen, tekeningen, software, ontwerpen, ideeën, concepten websites et cetera liggen ten alle tijden bij Opdrachtnemer en worden noch geheel noch ten dele overgedragen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt het gebruiksrecht op het moment dat Opdrachtnemer de Opdracht heeft afgerond en alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.
 2. Het is Opdrachtgever verboden materiaal ontworpen of gemaakt door Opdrachtgever te kopiëren, openbaar te maken, te bewerken of te gebruiken voor een ander doel dan met Opdrachtnemer is overeengekomen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor op door hem (deels) vervaardigden producten zoals omschreven in lid 1 zijn naam als Auteur te vermelden, eventueel met een hyperlink naar de webpagina van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich eveneens het recht voor door hem vervaardigde producten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken voor zover geen vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden als gevolg van door Opdrachtnemer verwerkte materialen en gegevens die door of op verzoek van Opdrachtgever zijn verstrekt of gebruikt.

 

Artikel 9 | Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die in het kader van de Opdracht over en weer zijn verstrekt.
 2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht kan dit Opdrachtnemer niet worden toegerekend.
 3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan afspraken gemaakt tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 4. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.